Connectez-vous!


Connexion auto
[Aide]
Nouveau compte
3 millions de comptes créés

100% gratuit !
[Avantages]

 • Accueil
 • Accès rapides
 • Imprimer
 • Livre d'or
 • Recommander
 • Signaler un problème


 • Recommandés :
  - Traducteurs
  - Jeux gratuits
  - Nos autres sites  Publicités :
     


  Apprendre le néerlandais > Cours & exercices de néerlandais > test de néerlandais n°22913 : Temps primitifs - classement par groupes - cours

  > Plus de cours & d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : Participes | Passé [Autres thèmes]
  > Tests similaires : - Participe passé - Imparfait - Passé composé - Temps primitifs - Temps primitifs - Temps composés-auxiliaires - Plus-que-parfait - Participe passé et tâches ménagères
  > Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une traduction...


  Temps primitifs - classement par groupes - cours


  LES TEMPS PRIMITIFS

  Pour faciliter l'étude des temps primitifs, voici une liste qui les regroupe suivant le changement du son du radical.

  Cette liste n'est pas complète : à vous d'y ajouter les verbes au fur et à mesure de vos découvertes.

  Bon travail.

  IJ -> EE

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  bijten

  beet - beten

  gebeten

  mordre

  blijken

  bleek - bleken

  is gebleken

  apparaître, s'avérer

  blijven

  bleef - bleven

  is gebleven

  rester

  glijden

  gleed - gleden

  gegleden

  glisser

  grijpen

  greep - grepen

  gegrepen

  saisir

  kijken

  keek - keken

  gekeken

  regarder

  knijpen

  kneep - knepen

  geknepen

  pincer

  krijgen

  kreeg - kregen

  gekregen

  recevoir

  lijden

  leed - leden

  geleden

  souffrir

  lijken

  leek - leken

  geleken

  paraître

  prijzen

  prees - prezen

  geprezen

  louer, vanter

  rijden

  reed - reden

  gereden

  rouler, aller (véhicule)

  rijzen

  rees - rezen

  is gerezen

  s'élever

  schijnen

  scheen - schenen

  geschenen

  sembler

  schrijden

  schreed - schreden

  is/heeft geschreden

  marcher

  schrijven

  schreef - schreven

  geschreven

  écrire

  slijten

  sleet - sleten

  gesleten

  s'user

  smijten

  smeet - smeten

  gesmeten

  jeter, lancer avec force

  snijden

  sneed - sneden

  gesneden

  couper

  spijten

  het speet me

  het heeft me gespeten

  causer du regret

  splijten

  spleet - spleten

  is/heeft gespleten

  fendre

  stijgen

  steeg - stegen

  is gestegen

  augmenter

  stijven

  steef - steven

  gesteven

  amidonner

  strijden

  streed - streden

  gestreden

  lutter, combattre

  Strijken

  streek - streken

  gestreken

  repasser

  verdwijnen

  verdween - verdwenen

  is verdwenen

  disparaître

  vergelijken

  vergeleek - vergeleken

  vergeleken

  comparer

  wijken

  week - weken

  is geweken

  reculer, céder

  wijten

  weet - weten

  geweten

  attribuer

  wijzen

  wees - wezen

  gewezen

  montrer

  wrijven

  wreef - wreven

  gewreven

  frotter

  zwijgen

  zweeg - zwegen

  gezwegen

  se taire

  I -> O

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  beginnen

  begon - begonnen

  begonnen

  commencer

  binden

  bond - bonden

  gebonden

  lier

  dringen

  drong(en)

  is/heeft gedrongen

  presser

  drinken

  dronk(en)

  gedronken

  boire

  dwingen

  dwong(en)

  gedwongen

  forcer

  klimmen

  klom - klommen

  geklommen

  grimper

  klinken

  klonk(en)

  geklonken

  résonner

  krimpen

  kromp(en)

  is gekrompen

  rétrécir

  schrikken

  schrok - schrokken

  is geschrokken

  prendre peur

  springen

  sprong(en)

  gesprongen

  sauter

  stinken

  stonk(en)

  gestonken

  puer

  vinden

  vond(en)

  gevonden

  trouver

  winden

  wond(en)

  gewonden

  enrouler

  winnen

  won - wonnen

  gewonnen

  gagner

  wringen

  wrong(en)

  gewrongen

  tordre

  zingen

  zong(en)

  gezongen

  chanter

  zinken

  zonk(en)

  gezonken

  couler (= sombrer)

  IE -> OO

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  bedriegen

  bedroog - bedrogen

  bedrogen

  tromper

  bieden

  bood - boden

  geboden

  offrir

  genieten

  genoot - genoten

  genoten

  jouir

  gieten

  goot - goten

  gegoten

  verser

  kiezen

  koos - kozen

  gekozen

  choisir

  liegen

  loog - logen

  gelogen

  mentir

  schieten

  schoot - schoten

  geschoten

  tirer (arme)

  verbieden

  verbood - verboden

  verboden

  interdire

  verliezen

  verloor - verloren

  verloren

  perdre

  vliegen

  vloog - vlogen

  gevlogen

  voler (=dans l'air)

  vriezen

  vroor - vroren

  gevroren

  geler

  UI -> OO

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  buigen

  boog - bogen

  gebogen

  courber

  duiken

  dook - doken

  is/heeft gedoken

  plonger

  fluiten

  floot - floten

  gefloten

  siffler

  kruipen

  kroop - kropen

  is gekropen

  ramper

  pluizen

  ploos - plozen

  geplozen

  plucher, effilocher

  ruiken

  rook - roken

  geroken

  sentir

  schuiven

  schoof - schoven

  geschoven

  glisser

  sluipen

  sloop - slopen

  is geslopen

  se glisser

  snuiten

  snoot - snoten

  gesnoten

  moucher

  spuiten

  spoot - spoten

  gespoten

  jaillir (=jet)

  E -> O

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  schenden

  schond(en)

  geschonden

  abîmer

  schenken

  schonk(en)

  geschonken

  offrir

  smelten

  smolt(en)

  is/heeft gesmolten

  fondre

  treffen

  trof - troffen

  getroffen

  toucher, atteindre

  trekken

  trok - trokken

  getrokken

  tirer

  vechten

  vocht(en)

  gevochten

  se battre

  vertrekken

  vertrok - vertrokken

  is vertrokken

  partir

  zenden

  zond(en)

  gezonden

  envoyer

  zwelgen

  zwolg(en)

  gezwolgen

  ingurgiter

  zwellen

  zwol - zwollen

  is/heeft gezwollen

  enfler

  zwemmen

  zwom - zwommen

  is/heeft gezwommen

  nager

  E -> A - E  

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  eten

  at - aten

  gegeten

  manger

  genezen

  genas - genazen

  genezen

  guérir

  geven

  gaf - gaven

  gegeven

  donner

  lezen

  las - lazen

  gelezen

  lire

  meten

  mat - maten

  gemeten

  mesurer

  treden

  trad -traden

  getreden

  marcher

  vergeten

  vergat - vergaten

  is/heeft vergeten

  oublier

  E -> A - O  

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  bevelen

  beval - bevalen

  bevolen

  ordonner

  breken

  brak- braken

  is/heeft gebroken

  casser

  nemen

  nam - namen

  genomen

  prendre

  spreken

  sprak - spraken

  gesproken

  parler

  steken

  stak, staken

  gestoken

  piquer, fourrer

  stelen

  stal, stalen

  gestolen

  voler (=dérober)

  A -> OE - A  

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  dragen

  droeg(en)

  gedragen

  porter

  graven

  groef - groeven

  gegraven

  creuser

  slaan

  sloeg(en)

  geslagen

  frapper

  varen

  Voer(en)

  is/heeft gevaren

  naviguer

  vragen

  vroeg(en)

  gevraagd

  demander

  A -> IE - A  

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  Blazen

  blies - bliezen

  geblazen

  souffler

  laten

  liet(en)

  gelaten

  laisser

  raden

  raadde(n)

  geraden

  deviner

  slapen

  sliep(en)

  geslapen

  dormir

  E -> IE - O  

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  helpen

  hielp(en)

  geholpen

  aider

  sterven

  stierf - stierven

  is gestorven

  mourir

  werpen

  wierp(en)

  geworpen

  jeter

  I -> A - E  

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  bidden

  bad - baden

  gebeden

  prier

  liggen

  lag - lagen

  gelegen

  être couché

  zitten

  zat - zaten

  gezeten

  être assis

  E -> A  

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  brengen

  bracht(en)

  gebracht

  apporter

  denken

  dacht(en)

  gedacht

  penser

  hebben

  had - hadden

  gehad

  avoir

  A -> I - A  

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  hangen

  hing(en)

  gehangen

  pendre

  vangen

  ving(en)

  gevangen

  attraper

  O -> OCHT

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  bezoeken

  bezocht

  bezocht

  visiter

  kopen

  kocht(en)

  gekocht

  acheter

  zoeken

  zocht(en)

  gezocht

  chercher

  Verbes ayant un passé régulier, mais un participe passé irrégulier

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  bakken

  bakte(n)

  gebakken

  cuire

  bannen

  bande

  gebannen

  conjurer

  heten

  heette(n)

  geheten

  s'appeler

  lachen

  lachte(n)

  gelachen

  rire

  laden

  laadde(n)

  geladen

  charger

  spannen

  spande(n)

  gespannen

  tendre

  vouwen

  vouwde(n)

  gevouwen

  plier

  wassen

  waste(n)

  gewassen

  laver

   OU -> IE -   

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  houden

  hield(en)

  gehouden

  tenir

  lopen

  liep(en)

  gelopen

  marcher

  roepen

  riep(en)

  geroepen

  appeler

  vallen

  viel - vielen

  is gevallen

  tomber

  HORS GROUPES

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  Traduction

  doen

  deed - deden

  gedaan

  faire

  gaan

  ging(en)

  is gegaan

  aller

  komen

  kwam - kwamen

  is gekomen

  venir

  kunnen

  kon - konden

  gekund (peu usité)

  pouvoir

  moeten

  moest(en)

  gemoeten (peu usité)

  devoir

  mogen

  mocht(en)

  gemogen (peu usité)

  pouvoir (permission)

  scheppen

  schiep(en)

  geschapen

  créer

  staan

  stond

  gestaan

  être debout

  weten

  wist(en)

  geweten

  savoir

  willen

  wou/wilde - wouden/wilden (wouden n'est plus utilisé)

  gewild (peu usité)

  vouloir

  zeggen

  zei - zeiden

  gezegd

  dire

  zien

  zag - zagen

  gezien

  voir

  zijn

  was - waren

  is geweest

  être

  Débutants Tweeter Partager
  Exercice de néerlandais "Temps primitifs - classement par groupes - cours" créé par mariebru avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de mariebru]
  Voir les statistiques de réussite de ce test de néerlandais [Sauvegarder] [Charger] [?]


  1. Ik (eten)
  2. We (drinken)
  3. Je (slapen)
  4. Hij (vliegen)
  5. We (trekken)
  6. Jullie (moeten)
  7. Ze (pluriel) (helpen)
  8. Ze (singulier) verlaten
  9. U (vinden)
  10. Ik (drinken)
  Fin de l'exercice de néerlandais "Temps primitifs - classement par groupes - cours"
  Un cours ou un exercice gratuit de néerlandais pour apprendre gratuitement le néerlandais (tags: participe passe )
  Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : Participes | Passé

  Partager : Facebook / Google+ / Twitter / ... 


  > INDISPENSABLES : TESTEZ VOTRE NIVEAU | GUIDE DE TRAVAIL | NOS MEILLEURES FICHES | Fiches les plus populaires | Aide/Contact

  > COURS ET TESTS : Abréviations | Accords | Adjectifs | Adverbes | Alphabet | Animaux | Argent | Argot | Articles | Audio | Auxiliaires | Chanson | Communication | Comparatifs/Superlatifs | Composés | Conditionnel | Confusions | Conjonctions | Connecteurs | Contes | Contraires | Corps | Couleurs | Courrier | Cours | Dates | Dialogues | Dictées | Décrire | Démonstratifs | Ecole | Etre | Exclamations | Famille | Faux amis | Films | Formation | Futur | Fêtes | Genre | Goûts | Grammaire | Grands débutants | Guide | Géographie | Heure | Homonymes | Impersonnel | Infinitif | Internet | Inversion | Jeux | Journaux | Lettre manquante | Littérature | Magasin | Maison | Majuscules | Maladies | Mots | Mouvement | Musique | Mélanges | Métiers | Météo | Nature | Nombres | Noms | Nourriture | Négations | Opinion | Ordres | Participes | Particules | Passif | Passé | Pays | Pluriel | Politesse | Ponctuation | Possession | Poèmes | Pronominaux | Pronoms | Prononciation | Proverbes | Prépositions | Présent | Présenter | Quantité | Question | Relatives | Sports | Style direct | Subjonctif | Subordonnées | Synonymes | Temps | Tests de niveau | Tous les tests | Traductions | Travail | Téléphone | Vidéo | Vie quotidienne | Villes | Voitures | Voyages | Vêtements


  > INFORMATIONS : Copyright - En savoir plus, Aide, Contactez-nous [Conditions d'utilisation] [Conseils de sécurité] Reproductions et traductions interdites sur tout support (voir conditions) | Contenu des sites déposé chaque semaine chez un huissier de justice | Mentions légales / Vie privée / Cookies .
  | Cours et exercices de néerlandais 100% gratuits, hors abonnement internet auprès d'un fournisseur d'accès.