Créer un test
Connectez-vous !
Cliquez ici pour vous connecter
Nouveau compte
Des millions de comptes créés sur nos sites

100 % gratuit !
[Avantages]


- Accueil
- Accès rapides
- Imprimer
- Livre d'or
- Recommander
- Signaler un problème


Recommandés :
- Jeux gratuits
- Nos autres sitesPublicités :
   


Apprendre le néerlandais > Cours & exercices de néerlandais > test de néerlandais n°62592 : Pays-Bas : Histoire du pays (14)

> Plus de cours & d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Géographie | Pays [Autres thèmes]
> Tests similaires : - Noms des habitants et adjectifs des pays - Belgique-géographie - Agatha Christie-Hercule Poirot - Pays-Bas : Habitudes alimentaires - Belgique : Circulation routière - Allemagne : Mur de Berlin - Belgique-Bruges - Bandes dessinées
> Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une traduction...


Pays-Bas : Histoire du pays (14)


NEDERLAND (14)

 Lors de différents examens aux Pays-Bas, des questions portent sur l'histoire du pays.
Nous allons donc remonter le temps...

De Gouden Eeuw (1600 - 1700)Le Siècle d'or (1600-1700)
De Gouden Eeuw is de belangrijkste periode uit de Nederlandse geschiedenis. Het pas ontstane ministaatje aan de Noordzee, ouderwets en hypermodern tegelijkertijd, komt tot grote economische, culturele en wetenschappelijke bloei. Veel slachtoffers van de godsdienstvervolgingen,uit heel Europa, vluchtten naar de Republiek. Amsterdam wordt een centrum voor schrijvers en geleerden die in hun eigen land niet kunnen en mogen publiceren.

Le Siècle d'or est la période la plus importante de l'histoire des Pays-Bas. Ce petit État qui vient de naître sur les bords de la mer du Nord, à la fois archaïque et moderne, prend un extraordinaire essor économique, culturel et social. Beaucoup de victimes des persécutions religieuses en Europe se réfugient dans la République. Amsterdam devient un centre d'accueil pour les écrivains et les savants qui ne peuvent pas publier leurs écrits dans leur pays d'origine.

De zeventiende eeuw wordt in de Nederlandse geschiedenis de 'Gouden Eeuw’ genoemd. In deze periode komt de Republiek der Verenigde Nederlanden tot een ongekende economische en culturele bloei. In Europa beleefde men juist een stagnatie en achteruitgang van de economie, die tot 1750 zou voortduren. In de Republiek worden de politieke veranderingen, die in de zestiende eeuw waren doorgevoerd, verder uitgebouwd en verfijnd. De hoogste leiding van de Republiek berustte niet bij de adel en geestelijkheid zoals elders in Europa, maar bij een elite uit de burgerij. Deze regenten, zoals de bestuurders werden genoemd, kwamen doorgaans uit de koopmansstand. Politieke besluiten werden dan ook niet zozeer genomen om meer invloed en machtsuitbreiding in Europa of elders in de wereld te krijgen, maar om de handel te bevorderen of veilig te stellen. Dit in tegenstelling tot de omringende landen als Engeland en Frankrijk. Amsterdam ontwikkelde zich tot de belangrijkste havenstad en het commerciële centrum van de wereld. Centraal hierin stond de functie van de stapelmarkt. De stapelmarkt was in die tijd onmisbaar voor de doorverkoop, overlading, bewaring en bewerking van binnengekomen producten.

Le XVIIe siècle est le Siècle d'or de l'histoire néerlandaise. La République des Provinces-Unies connut en effet un essor économique et culturel prodigieux, alors que le reste de l'Europe souffrait d'un marasme économique, et même d'une récession, qui devait perdurer jusqu'en 1750. Sur le plan politique, les mutations amorcées dans la république au cours du XVIe siècle se poursuivirent et s'affinèrent. Le pouvoir échappa définitivement à la noblesse et au clergé - qui le détenaient encore dans les autres pays européens - et passa aux mains d'une élite bourgeoise. Les ' régents ', car c'est ainsi que l'on appelait ceux qui dirigeaient les affaires de la république, pour la plupart issus des grandes familles de négociants. Il s'ensuivit que les décisions politiques procédaient moins d'une volonté d'influence et d'expansion en Europe que du souci de favoriser et de protéger le commerce, au contraire donc des considérations qui déterminaient les décisions dans les pays voisins, en particulier l'Angleterre et la France. Amsterdam devint au cours du siècle le premier port et le centre commercial du monde. Sa fonction essentielle - et à l'époque indispensable - était celle d'une place d'échanges, où s'effectuaient toutes les opérations de revente, de transbordement, d'entreposage et de transformation des produits transitant par le port.

De Nederlandse koopvaardijvloot bestond rond 1670 uit circa 2000 grote vrachtschepen. Dat was veel meer dan de Engelse vloot. De Republiek had hierdoor vrijwel een transportmonopolie op de wereldzeeën. Met name de koloniale handel bracht het land veel rijkdom. Vanuit Indië, Bengalen, Ceylon en Maleisië werden specerijen, peper, zijden en katoenen stoffen aangevoerd. Tussen de westkust van Afrika, Brazilië, de Caraïben en Europa bestond de handel voornamelijk uit plantageproducten zoals suiker, zout, tabak en brazielhout(pernambukhout) en later uit het bedroevende ,beroemde ebbenhout( slaven). Aanvankelijk ging het de Hollandse zeevaarders die op Afrika voeren uitsluitend om goud en ivoor en hield men zich ver van de slavenhandel. Maar na verloop van tijd beschouwden de meeste zeelui ook de slavenhandel als toegelaten. Om de handel in slaven te rechtvaardigen, greep men naar de bijbel. Afrikanen waren de zonen en dochters van Cham, die door zijn vader Noach was vervloekt en daarmee dus ook de Afrikaanse bevolking.
Aan de positie van Amsterdam als het financiële centrum in de wereld, heeft vooral de Amsterdamse Wisselbank bijgedragen. De bank werd in 1609 opgericht en was een officiële instantie die het betalingsverkeer moest bevorderen. Dit betalingsverkeer werd bemœilijkt door de vele verschillende muntsoorten die er in die tijd in omloop waren. De Amsterdamse Wisselbank nam munten in bewaring, waarna de inlegger een tegoed kreeg in bankguldens. Hiermee werd tevens de basis gelegd voor giraal geldverkeer.

La flotte marchande néerlandaise comptait vers 1670 dans les 2000 navires, soit beaucoup plus que la flotte anglaise. Elle détenait donc un monopole presque absolu du transport sur toutes les mers du monde. Le commerce avec l'outre-mer constituait la première source de richesse du pays. Des Indes, du Bengale, de Ceylan et de Malaisie, les navires marchands apportaient épices, poivre, soieries et cotonnades. Entre la côte occidentale de l'Afrique, le Brésil, les Caraïbes et l'Europe, ils transportaient essentiellement les productions des plantations : sucre, sel, tabac ou bois de Pernambouc, auxquels s'ajoutera plus tard le tristement célèbre bois d'ébène. Au début, les marins néerlandais qui commerçaient avec l'Afrique ne s'intéressaient qu'à l'or et l'ivoire et répugnaient au trafic des esclaves, mais au fil du temps la plupart considérèrent la traite des Noirs comme un commerce admis et, pour se justifier, invoquèrent la Bible : les Africains descendaient de Cham, le fils de Noë maudit par son père, ils étaient donc maudits eux aussi. Si Amsterdam est devenue le centre financier du monde, elle le doit surtout à sa banque des changes, l'Amsterdamse Wisselbank, instance officielle créée en 1609 pour faciliter les transactions financières, entravées à l'époque par la multiplicité des monnaies en circulation. La banque les acceptait en dépôt et fournissait en échange au déposant un avoir bancaire en florins - c'est l'ancêtre de la monnaie scripturale.

 

De Gouden Eeuw staat niet alleen bekend om de economische prestaties. Ook op cultureel gebied stak de Republiek ver uit boven de rest van Europa. Opmerkelijk voor die tijd was dat ook de gewone burgers hun stempel drukten op de verschillende kunstuitingen. Vooral in de schilderkunst was dit het geval. Frans Hals, Johannes Vermeer, Jan Steen, Pieter de Hoogh, Jacob van Ruysdael en Rembrandt van Rijn zijn de beroemdste schilders uit die tijd. Rembrandt van Rijn (1606-1669) wordt algemeen beschouwd als de grootste schilder van de Gouden Eeuw. Rembrandt was de zoon van een Leidse molenaar.Gedurende een jaar volgde hij de lessen aan de Academie van Leiden. Daarna werd hij leerling van Jacob van Swanenberg in Leiden en vervolgens van de Amsterdamse schilder Pieter Pietersz. Lastman. In 1625 ging hij in Leiden als zelfstandig schilder werken. Tot 1632 staat deze periode bekend als zijn Leidse tijd. In 1632 vertrok Rembrandt opnieuw naar Amsterdam. Hij woonde in bij de kunsthandelaar Hendrik van Uylenburgh en trouwde een jaar later met de nicht van de kunsthandelaar, Saskia van Uylenburgh. Het echtpaar kreeg vier kinderen, waarvan alleen de zoon Titus in leven is gebleven.
Na de dood van Saskia in 1642 raakte Rembrandt in financiële mœilijkheden en veel van zijn bezittingen en schilderijen werden verbeurd verklaard. Met Hendrickje Stoffels, waarmee hij was gaan samenwonen, kreeg hij nog een dochter Cornelia. Hendrickje en zoon Titus zorgden samen voor voldoende opdrachten voor Rembrandt, waarmee hij zijn schulden kon afbetalen. Zijn opdrachten kwamen vooral van rijk geworden Amsterdamse burgers en kooplui. Rembrandt stierf in 1669 en ligt begraven in de Westerkerk in Amsterdam.

Le Siècle d'Or n'est pas seulement connu sur le plan économique. Sur le plan culturel, la République était également d'un niveau supérieur par rapport aux autres pays européens. Ce qui était remarquable pour cette époque, c'est que des citoyens 'ordinaires' ont marqué leur empreinte sur les différents moyens d'expression artistiques. Frans Hals, Johannes Vermeer, Jean Steen, Pieter de Hoogh, Jacob van Ruysdael en Rembrandt van Rijn sont les peintres les plus connus de cette époque. Rembrandt (1606-1669) est généralement considéré comme le plus grand peintre du Siècle d'or. Fils d'un meunier de Leyde, il fréquenta un an l'académie de sa ville, puis devint l'élève de Jacob van Swanenberg, toujours à Leyde. Il alla parachever sa formation dans l'atelier de Pieter Pietrsz. Lastman à Amsterdam, avant de revenir dans sa ville natale, où il s'établit à son compte. C'est alors, de 1625 à 1632, ce que l'on a appelé sa période leydoise. En 1632 il retourna à Amsterdam, s'installa chez le marchand de tableaux Hendrik van Uylenburgh, dont il épousa un an plus tard la nièce, Saskia van Uylenburgh. Le couple eut quatre enfants, dont seul Titus survécut. Après la mort de Saskia en 1642, le peintre connut de graves difficultés financières, et une grande partie de ses biens et de ses tableaux fut saisie. Rembrandt se mit ensuite en ménage avec Hendrickje Stoffels, dont il eut une fille, Cornelia. Hendrickje et Titus veillèrent à assurer au maître suffisamment de commandes pour lui permettre de payer ses dettes. Sa clientèle se recrutait essentiellement parmi les riches bourgeois et négociants d'Amsterdam. Le peintre mourut en 1669 et sa tombe se trouve toujours dans la Westerkerk à Amsterdam.

Rembrandt schilderde veel portretten, waaronder het wereldberoemde groepsportret de 'Nachtwacht’. Zijn bijbelse voorstellingen en zelfportretten vormen een belangrijk onderdeel van zijn werk. Zijn bekendste werken zijn: De anatomische les van professor Tulp, Saskia als Flora, De Staalmeesters, Het Joodse Bruidje en De Heilige Familie. Rembrandt's œuvre is verspreid over heel Europa en de Verenigde Staten. Belangrijke collecties van hem zijn te vinden in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, Museum Booijmans-Van Beuningen in Rotterdam, het Teylers Museum in Haarlem, het prentenkabinet van het British Museum in Londen, de Albertina in Wenen en de Pierpont Morgan Library in New York.
Ook op letterkundig gebied bracht de Republiek beroemdheden voort, zoals Jacob Cats, Pieter Cornelisz. Hooft, Bredero, Constantijn Huygens en Joost van den Vondel, dichter en dramatisch auteur van de klassieke treurspelen 'Gijsbrecht van Amstel’ en 'Lucifer’ ,zijn bekendste werken. Deze stukken worden ook nu nog opgevoerd. Ook Hugo de Groot (1583-1645),beter bekend als Grotius, moet worden genoemd. Deze Nederlandse jurist was tevens theoloog, classicus, historicus, staatsman en diplomaat. Een van zijn beroemdste werken is de juridische studie 'Over het recht van oorlog en vrede’. Hierin verdedigde hij de gerechtvaardigde oorlog als er geen andere middelen meer bestonden om een geschil op te lossen .Een onderdeel uit deze studie handelt over het maritieme recht , waarbij hij ervan uitgaat dat de zeeën niet tot een bepaalde heerser kunnen behoren, behalve een zone van drie mijl langs de kust. Deze studie geldt ook nu nog als basis voor het zeerecht.

Rembrandt peignit de nombreux portraits, dont le splendide portrait collectif que l'on appelle ' La Ronde de Nuit '. Les scènes bibliques et les autoportraits constituent une partie importante de son œuvre. Parmi ses tableaux les plus connus citons : La Leçon d'anatomie du professeur Tulp, Saskia en Flore, Les Syndics des Drapiers, La Fiancée Juive et la Sainte Famille. Les œuvres du peintre sont aujourd'hui répandues dans toute l'Europe et aux États-Unis. Les principales collections se trouvent dans le Cabinet des Estampes du Rijksmuseum à Amsterdam, au musée Booijmans Van Beuningen à Rotterdam, au Teylers Museum à Haarlem, au Cabinet des Estampes du British Museum à Londres, à l'Albertina à Vienne et à la Pierpont Morgan Library à New York.

Les lettres néerlandaises connurent également une période brillante, où se distinguèrent Jacob Cats, Pieter Cornelisz. Hooft, Bredero, Constantijn Huygens et Joost van de Vondel - poète et auteur dramatique dont les tragédies classiques ' Gijsbrecht van Amstel ' et ' Lucifer ' sont encore jouées de nos jours. Il faut aussi citer Hugo de Groot (1583-1645), plus connu sous le nom de Grotius : grand juriste, certes, mais aussi théologien, historien, fin connaisseur des lettres classiques, et même homme d'État et diplomate. Son ouvrage le plus important est le célèbre ' De jure belli ac pacis ', véritable code du droit international public, où Grotius défend l'idée qu'une guerre se justifie si tous les moyens de résoudre un différend ont été épuisés. Une partie traite du droit maritime et pose en principe que la mer ne peut appartenir à aucun souverain, à l'exception d'une zone côtière large de trois milles ; cette étude constitue, aujourd'hui encore, la base du droit maritime.

Amsterdam oefende in de Gouden Eeuw een magische aantrekkingskracht uit op buitenlanders,er was werk in overvloed en niemand viel je lastig over je geloof.Men zag er mensen van allerlei pluimage; Vlamingen, Portugezen, Engelsen, Fransen, Duitsers, Polen kwamen de stad en de haven bewonderen, zelfs tsaar Peter de Grote.Deze tsaar liet zich bij de Zaanse scheepsbouwers de modernste scheepsbouwtechnieken onderwijzen om de Russische vloot te moderniseren.Baruch Spinoza (1632-1677),waarvan de vader wegens zijn joodse afkomst Portugal moest ontvluchten en zich in Amsterdam vestigde, werd één van de beroemdste mannen van Europa.Baruch Spinoza correspondeerde met tal van belangrijke tijdgenoten . Hij had veel omgang met vrijzinnige christenen en vrijdenkers, waardoor hij in de (joodse) ban werd gedaan en uit Amsterdam moest vertrekken. Zijn beroemdste werk is het boek 'Ethica’, waarin hij door middel van de wiskunde de joods-mystieke traditie en het redelijk-wetenschappelijk denken in één omvattende visie met elkaar heeft verenigd. Zijn werk, samen met dat van Voltaire en Descartes, heeft veel invloed gehad op het ontstaan van de Verlichting.

L'Amsterdam du Siècle d'or exerçait une attirance presque magique sur les étrangers, car le travail abondait et personne ne s'y préoccupait de la religion de son voisin. On y voyait toutes les races et toutes les nations, Flamands, Portugais, Anglais, Français, Allemands ou Polonais venaient admirer la ville et le port. Même le tsar Pierre le Grand, qui voulait moderniser la flotte russe, alla apprendre sur les chantiers du Zaan les techniques les plus modernes de la construction navale. Baruch Spinoza (1632-1677), fils d'un juif qui dut fuir le Portugal à cause de sa religion et qui se réfugia à Amsterdam, devint une des personnalités les plus éminentes de l'Europe. Il correspondit avec les plus grands esprits de son temps, fréquenta aussi bien protestants libéraux que libres-penseurs - au point que la communauté juive d'Amsterdam le mit au ban et qu'il dut quitter la ville. Son ouvrage le plus connu est ' l'Éthique ', dans lequel il combine par le moyen des mathématiques en une unique vision synthé tique la tradition mystique juive et le rationalisme scientifique. Son œuvre, comme celles de Descartes et, plus tard, de Voltaire, a joué un très grand rôle dans l'émergence de l'esprit qui va animer le Siècle des Lumières.

Halverwege de zeventiende eeuw begonnen Engeland en Frankrijk de economische machtspositie van de Republiek aan te vallen. De Engelsen vaardigden in 1651 hun 'Navigation Act’ uit,wat funest was voor de Nederlandse belangen.Op het land moest de Republiek uitputtende oorlogen voeren met Lodewijk XIV van Frankrijk. Dit alles werkte lastenverzwarend voor de economie. De Gouden Eeuw eindigde dan ook aan het begin van de achttiende eeuw.

Vers la moitié du XVIIe siècle, l'Angleterre et la France commencèrent à attaquer la suprématie économique de la république. C'est ainsi qu'en 1651 les Anglais promulguèrent leur ' Navigation Act ', funeste pour les intérêts néerlandais. Sur terre, la république dut soutenir d'épuisantes guerres contre le roi de France Louis XIV. Son économie supporta de plus en plus difficilement ces charges chaque jour plus lourdes. Et c'est pourquoi la fin du XVIIe siècle marque aussi, pour les Pays-Bas, le terme de leur Siècle d'or.🎬 Aide : voir la vidéoAvancé Tweeter Partager
Exercice de néerlandais "Pays-Bas : Histoire du pays (14)" créé par mariebru avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de mariebru]
Voir les statistiques de réussite de ce test de néerlandais

Merci de vous connecter à votre compte pour sauvegarder votre résultat.


Mode d'emploi : cliquez sur chaque terme pour reconstituer la phrase. Cliquez sur les boîtes pour recommencer.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.Fin de l'exercice de néerlandais "Pays-Bas : Histoire du pays (14)"
Un cours ou un exercice gratuit de néerlandais pour apprendre gratuitement le néerlandais
Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Géographie | Pays

Partager : Facebook / Twitter / ... 


> INDISPENSABLES : TESTEZ VOTRE NIVEAU | GUIDE DE TRAVAIL | NOS MEILLEURES FICHES | Fiches les plus populaires | Aide/Contact

> COURS ET TESTS : Abréviations | Accords | Adjectifs | Adverbes | Alphabet | Animaux | Argent | Argot | Articles | Audio | Auxiliaires | Chanson | Communication | Comparatifs/Superlatifs | Composés | Conditionnel | Confusions | Conjonctions | Connecteurs | Contes | Contraires | Corps | Couleurs | Courrier | Cours | Dates | Dialogues | Dictées | Décrire | Démonstratifs | Ecole | Etre | Exclamations | Famille | Faux amis | Films | Formation | Futur | Fêtes | Genre | Goûts | Grammaire | Grands débutants | Guide | Géographie | Heure | Homonymes | Impersonnel | Infinitif | Internet | Inversion | Jeux | Journaux | Lettre manquante | Littérature | Magasin | Maison | Majuscules | Maladies | Mots | Mouvement | Musique | Mélanges | Métiers | Météo | Nature | Nombres | Noms | Nourriture | Négations | Opinion | Ordres | Participes | Particules | Passif | Passé | Pays | Pluriel | Politesse | Ponctuation | Possession | Poèmes | Pronominaux | Pronoms | Prononciation | Proverbes | Prépositions | Présent | Présenter | Quantité | Question | Relatives | Sports | Style direct | Subjonctif | Subordonnées | Synonymes | Temps | Tests de niveau | Tous les tests | Traductions | Travail | Téléphone | Vidéo | Vie quotidienne | Villes | Voitures | Voyages | Vêtements


> NOS AUTRES SITES GRATUITS : Cours d'anglais | Cours mathématiques | Cours d'espagnol | Cours d'allemand | Cours de français | Outils utiles | Bac d'anglais | Learn French | Learn English | Créez des exercices

> INFORMATIONS : Copyright - En savoir plus, Aide, Contactez-nous [Conditions d'utilisation] [Conseils de sécurité] Reproductions et traductions interdites sur tout support (voir conditions) | Contenu des sites déposé chaque semaine chez un huissier de justice | Mentions légales / Vie privée | Cookies .
| Cours et exercices de néerlandais 100% gratuits, hors abonnement internet auprès d'un fournisseur d'accès.