Créer un test
Connectez-vous !
Cliquez ici pour vous connecter
Nouveau compte
Des millions de comptes créés sur nos sites

100 % gratuit !
[Avantages]


- Accueil
- Accès rapides
- Imprimer
- Livre d'or
- Recommander
- Signaler un problème


Recommandés :
- Jeux gratuits
- Nos autres sitesPublicités :
   


Apprendre le néerlandais > Cours & exercices de néerlandais > test de néerlandais n°66942 : Pays-Bas : Histoire du pays (31)

> Plus de cours & d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Géographie | Pays [Autres thèmes]
> Tests similaires : - Noms des habitants et adjectifs des pays - Belgique-géographie - Agatha Christie-Hercule Poirot - Pays-Bas : Habitudes alimentaires - Belgique : Circulation routière - Allemagne : Mur de Berlin - Belgique-Bruges - Bandes dessinées
> Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une traduction...


Pays-Bas : Histoire du pays (31)


NEDERLAND (31)

 Lors de différents examens aux Pays-Bas, des questions portent sur l'histoire du pays.
Nous allons donc remonter le temps...

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)

La Première Guerre mondiale
(1914 - 1918)

Nederland blijft tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. De Duitsers hopen via het neutrale Nederland handel met de rest van de wereld te kunnen blijven drijven. De Engelse pogingen dat te verhinderen veroorzaken aanzienlijke economische problemen. Dat neemt niet weg dat Nederland in vergelijking met de oorlogvoerende landen er bijzonder goed vanaf komt.

Pendant la Première Guerre mondiale, les Pays-Bas restent neutres. L'Allemagne espère pouvoir continuer à commercer avec le reste du monde en passant par les Pays-Bas. Les efforts déployés par les Anglais pour contrecarrer ces espoirs causent de graves problèmes économiques. Cela n'empêche qu'en comparaison avec les belligérants les Pays-Bas ne se sortent pas trop mal de la guerre.

 Door de economische en sociale vooruitgang heerste er in Europa aan het begin van de twintigste eeuw een optimistische stemming. Het materialisme vierde hoogtij en men streefde naar hogere omzetten, meer afzetmarkten en meer winst. De kranten publiceerden enthousiaste cijfers over steeds hogere productie van steenkool en staal, van steeds grotere schepen, hogere bevolkingsgroei en sterkere legers. De nieuwe technieken die de industriële revolutie had voortgebracht werden ook toegepast in nieuwe en steeds betere wapensystemen.
Toen Oostenrijk, bondgenoot van Duitsland, op 28 juli 1914 Servië de oorlog verklaarde vanwege de moord in Sarajevo op de Oostenrijkse troonopvolger Frans-Ferdinand en zijn vrouw, vermoedde niemand wat de gevolgen zouden zijn. De verouderde militaire strategieën, uitgevoerd met moderne wapens bleken catastrofaal voor de manschappen in deze eerste totale oorlog in de wereldgeschiedenis. De 'Grote Oorlog', zoals de Eerste Wereldoorlog  werd en nog wordt genoemd, eiste 10 miljoen doden en 20 miljoen voor het leven verminkte mannen. In Engeland, Duitsland, Frankrijk en Rusland werd in een paar jaar tijd een groot gedeelte van de mannelijke bevolking gereduceerd.

 

 Grâce au progrès économique et social, l'heure était à l'optimisme en Europe au début du XXe siècle. Le matérialisme, à son apogée, n'avait qu'un but : augmenter les chiffres d'affaires, les débouchés et les bénéfices. Les journaux n'en finissaient pas de publier des chiffres enthousiastes sur une production toujours plus grande de houille et d'acier, la construction de bateaux toujours plus gros, une croissance démographique encore plus élevée et des armées encore plus fortes. Les nouvelles techniques engendrées par la révolution industrielle étaient utilisées pour la construction de systèmes d'armement de plus en plus perfectionnés. Lorsque l'Autriche, alliée de l'Allemagne, déclara la guerre à la Serbie, le 28 juillet 1914, après le meurtre à Sarajevo de l'héritier du trône autrichien, François Ferdinand, et de sa femme, personne ne se doutait des conséquences. Les stratégies militaires obsolètes mises en œuvre avec des armes modernes se révélèrent catastrophiques pour les troupes dans cette première guerre totale de l'histoire du monde. La ' Grande Guerre ', comme on baptisa à l'époque la Première Guerre mondiale, fit 10 millions de morts et 20 millions de handicapés à vie. Une grande partie de la population masculine de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France et de la Russie fut décimée en quelques années.

Bij het uitbreken van de oorlog beklemtoonde de Nederlandse regering nogmaals haar neutraliteit. Toch werd een algehele mobilisatie afgekondigd, mocht Duitsland zich niet aan de afspraken houden. Toen Duitsland op 4 augustus 1914 het neutrale België binnenviel, brak er in Nederland grote onrust uit. In een paar dagen tijd stortte in Nederland het hele sociale leven in. Er werd gehamsterd, geld van de bank gehaald, bedrijven krompen hun productie in en personeel werd massaal ontslagen. Nederland kreeg ook te maken met duizenden Belgische vluchtelingen. Ondanks de paniek slaagde de regering erin de gemoederen tot bedaren te brengen. Vooral minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, Willem Treub, wist met een aantal economische maatregelen erger te voorkomen. In een verklaring van de regering in de Tweede Kamer werd opgeroepen om onder de term 'Godsvrede' de politieke geschillen te begraven.

Lorsque la guerre éclata, le gouvernement néerlandais invoqua une fois de plus sa neutralité, mais annonça toutefois la mobilisation générale au cas où l'Allemagne ne respecterait pas les accords. Lorsque l'Allemagne envahit la Belgique, neutre, le 4 août 1914, l'inquiétude saisit les Pays-Bas. Toute la vie sociale s'effondra en quelques jours. On se mit à stocker des provisions, à retirer de l'argent de la banque, les entreprises réduisirent leur production et congédièrent massivement leurs personnels. Les Pays-Bas se trouvèrent aussi confrontés à l'afflux de milliers de réfugiés belges. Malgré la panique, le gouvernement réussit à calmer les esprits. En particulier le ministre de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, Willem Treub, parvint à éviter le pire en prenant un certain nombre de mesures économiques. Dans une déclaration à la Chambre des Représentants, le gouvernement appela à enterrer les différends politiques au nom de la ' paix de Dieu '.

Ook de socialistische SDAP, onder aanvoering van P.J. Troelstra, besloot de regering te steunen. Nederland kon zijn neutraliteit behouden omdat de strijdende partijen hier beide voordeel van hadden. Engeland wilde geen Duitse troepen aan de Noordzee en Duitsland had baat bij de doorvoer van goederen via Nederland. Ondanks dit voordeel werd, naarmate de oorlog langer ging duren, door de beide partijen sterke druk op Nederland uitgeoefend om de neutraliteit op te geven . De Nederlandse diplomatie draaide dan ook op volle toeren om met de verschillende landen afspraken te maken, waarbij het erom ging Nederland buiten de oorlog te houden.

Mené par P.J. Troelstra, le parti socialiste SDAP décida également d'apporter son soutien au gouvernement, mais si les Pays-Bas purent conserver leur neutralité, cela tint aussi beaucoup aux avantages que les belligérants en retiraient. L'Angleterre ne voulait pas que les troupes allemandes avancent jusqu'à la mer du Nord et l'Allemagne profitait du transit des marchandises par les Pays-Bas. Et pourtant, pendant toute la guerre, les deux parties firent pression sur les Pays-Bas pour qu'ils abandonnent leur neutralité. La diplomatie néerlandaise multiplia les initiatives pour passer des accords avec les différents pays, dans le but de garder les Pays-Bas en dehors de la guerre.

Ondanks de nabijheid van de oorlog wist de regering in 1917 een grondwetswijziging door te voeren, waarbij aan belangrijke eisen van zowel links als rechts werd voldaan. Links kreeg het algemeen kiesrecht voor mannen en rechts de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Andere belangrijke bepalingen waren de invoering van de stemplicht en de evenredige vertegenwoordiging bij verkiezingen, waardoor er een einde kwam aan het districtenstelsel, dat bij voorgaande verkiezingen steeds voor vele herstemmingen had gezorgd.

En 1917, malgré la proximité des combats, le gouvernement parvint encore à réviser la Constitution. Tant les partis de gauche que ceux de droite virent leurs exigences satisfaites. La gauche obtint le suffrage universel masculin, la droite, l'égalité de l'enseignement privé et l'enseignement public. D'autres dispositions importantes furent l'introduction de l'obligation de vote et de la représentation proportionnelle, qui mit fin au système de scrutin d'arrondissement qui, lors des élections précédentes, avait donné lieu à de nombreux tours de vote de supplémentaires.
Door het nieuwe kiesstelsel vond in Nederland bij de verkiezingen in 1918 een kleine aardverschuiving plaats. De grootste verliezers waren de liberalen, de winnaars de christelijke partijen. De socialisten binnen de SDAP wonnen weliswaar zetels maar werden teleurgesteld door het proletariaat, dat de socialistische revolutie niet via het stembiljet had binnengehaald. De Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP)was de grote winnaar. Samen met de andere christelijke partijen zou het gedurende bijna een halve eeuw de Nederlandse politiek blijven domineren.Aux élections de 1918, le nouveau mode de scrutin produisit l'effet d'un séisme. Les grands perdants furent les libéraux, les gagnants les partis chrétiens. Certes les socialistes du SDAP avaient gagné des sièges, mais ils étaient déçus par le prolétariat qui n'avait pas déclenché la révolution socialiste par son vote. Le grand vainqueur fut toutefois le parti catholique RKSP. Avec les autres partis chrétiens, il allait dominer la politique néerlandaise pendant presque un demi-siècle.Complétez :

Avancé Tweeter Partager
Exercice de néerlandais "Pays-Bas : Histoire du pays (31)" créé par mariebru avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de mariebru]
Voir les statistiques de réussite de ce test de néerlandais

Merci de vous connecter à votre compte pour sauvegarder votre résultat.


Mode d'emploi : cliquez sur chaque lettre pour reconstituer le bon mot. Cliquez sur la boîte pour recommencer. Une aide dans la case grise.

1. Nederland ( )   [b...] tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal.

2. Duitsland ( )   [h...] via het neutrale Nederland handel met de rest van de wereld te kunnen blijven drijven

3. Nederland ( )   [k...] een algehele mobilisatie af.

4. De Nederlanders ( )   [h...] het geld van de banken.

5. De bedrijven ( )   [k...] hun productie in.

6. Ze ( )   [on...] massaal hun personeel.

7. Een verklaring van de regering in de Tweede Kamer ( )   [r...] op om onder de term 'Godsvrede' de politieke geschillen te begraven.

8. De socialistische SDAP ( )   [b...] de regering te steunen.

9. Duitsland en Engeland ( )   [o...] een sterke druk uit ,op Nederland , om de neutraliteit op te geven.

10. Bij de verkiezingen in 1918 ( )   [w...] de socialisten binnen de SDAP zetels maar de Rooms-Katholieke Staatspartij was de grote winnaar.


Fin de l'exercice de néerlandais "Pays-Bas : Histoire du pays (31)"
Un cours ou un exercice gratuit de néerlandais pour apprendre gratuitement le néerlandais
Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Géographie | Pays

Partager : Facebook / Twitter / ... 


> INDISPENSABLES : TESTEZ VOTRE NIVEAU | GUIDE DE TRAVAIL | NOS MEILLEURES FICHES | Fiches les plus populaires | Aide/Contact

> COURS ET TESTS : Abréviations | Accords | Adjectifs | Adverbes | Alphabet | Animaux | Argent | Argot | Articles | Audio | Auxiliaires | Chanson | Communication | Comparatifs/Superlatifs | Composés | Conditionnel | Confusions | Conjonctions | Connecteurs | Contes | Contraires | Corps | Couleurs | Courrier | Cours | Dates | Dialogues | Dictées | Décrire | Démonstratifs | Ecole | Etre | Exclamations | Famille | Faux amis | Films | Formation | Futur | Fêtes | Genre | Goûts | Grammaire | Grands débutants | Guide | Géographie | Heure | Homonymes | Impersonnel | Infinitif | Internet | Inversion | Jeux | Journaux | Lettre manquante | Littérature | Magasin | Maison | Majuscules | Maladies | Mots | Mouvement | Musique | Mélanges | Métiers | Météo | Nature | Nombres | Noms | Nourriture | Négations | Opinion | Ordres | Participes | Particules | Passif | Passé | Pays | Pluriel | Politesse | Ponctuation | Possession | Poèmes | Pronominaux | Pronoms | Prononciation | Proverbes | Prépositions | Présent | Présenter | Quantité | Question | Relatives | Sports | Style direct | Subjonctif | Subordonnées | Synonymes | Temps | Tests de niveau | Tous les tests | Traductions | Travail | Téléphone | Vidéo | Vie quotidienne | Villes | Voitures | Voyages | Vêtements


> NOS AUTRES SITES GRATUITS : Cours d'anglais | Cours mathématiques | Cours d'espagnol | Cours d'allemand | Cours de français | Outils utiles | Bac d'anglais | Learn French | Learn English | Créez des exercices

> INFORMATIONS : Copyright - En savoir plus, Aide, Contactez-nous [Conditions d'utilisation] [Conseils de sécurité] Reproductions et traductions interdites sur tout support (voir conditions) | Contenu des sites déposé chaque semaine chez un huissier de justice | Mentions légales / Vie privée | Cookies .
| Cours et exercices de néerlandais 100% gratuits, hors abonnement internet auprès d'un fournisseur d'accès.