Créer un test
Connectez-vous !
Cliquez ici pour vous connecter
Nouveau compte
Des millions de comptes créés sur nos sites

100 % gratuit !
[Avantages]


- Accueil
- Accès rapides
- Imprimer
- Livre d'or
- Recommander
- Signaler un problème


Recommandés :
- Jeux gratuits
- Nos autres sitesPublicités :
   


Apprendre le néerlandais > Cours & exercices de néerlandais > test de néerlandais n°72359 : Pays-Bas : Histoire du pays (49)

> Plus de cours & d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Géographie | Pays [Autres thèmes]
> Tests similaires : - Noms des habitants et adjectifs des pays - Belgique-géographie - Agatha Christie-Hercule Poirot - Pays-Bas : Habitudes alimentaires - Belgique : Circulation routière - Allemagne : Mur de Berlin - Belgique-Bruges - Bandes dessinées
> Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une traduction...


Pays-Bas : Histoire du pays (49)


NEDERLAND (49)

 Lors de différents examens aux Pays-Bas, des questions portent sur l'histoire du pays.
Nous allons donc remonter le temps...

 


Het poldermodel (1996)Le modèle hollandais (1996)
In het najaar van 1996 ontdekt de buitenlandse pers het 'poldermodel'. Er verschijnen lovende artikelen over de manier waarop de Nederlandse overheid de economie heeft hervormd en de sociale verzekeringen gesaneerd. Dankzij de loonmatiging en de flexibele arbeidsmarkt  worden er meer banen gecreëerd dan in de VS.En automne 1996, la presse étrangère découvre le ' modèle hollandais '. La presse ne tarit pas de louanges sur la manière dont le gouvernement néerlandais a réformé l'économie et assaini le régime des assurances sociales. Grâce à la modération des salaires et à un marché du travail flexible, le nombre de nouveaux emplois dépasse celui des États-Unis.
Wim Kok, de minister-president van het eerste Paarse kabinet (1994-1998), is een man die het liefst de middenweg kiest. Nederlanders hebben de reputatie om rustig en weloverwogen met elkaar in debat te gaan en de consensus zoeken in plaats van elkaars tegenstellingen. Hierdoor wordt de Nederlandse politiek ook wel als 'saai' gekenschetst.
Ten tijde van het eerste kabinet-Lubbers was Wim Kok voorzitter van het 'Nederlandse Verbond van Vakbewegingen 'en in die functie mede verantwoordelijk voor de afspraken tot loonmatiging en werktijdverkorting met de werkgeversorganisaties. Wim Kok, een overtuigd socialist, was toen al geen mens die de barricaden beklom om luidkeels stakende vakbondsleden toe te spreken. Hij zocht en vond vaak zijn gelijk in het overleg. Op die wijze leidde hij ook het eerste Paarse kabinet. Het motto van het kabinet-Kok luidde 'werk, werk en nog eens werk'. In dat streven naar meer werkgelegenheid slaagde dit kabinet duidelijk. Van 1994 tot 2000 vonden meer dan een half miljoen mensen een baan. Deze toename van de werkgelegenheid met gemiddeld 2,6 procent per jaar lag ruim boven de gemiddelde werkgelegenheidsgroei in de Europese Unie (0,6 procent) en de Verenigde Staten (1,7 procent). In de periode 1989-1998 steeg de werkzame beroepsbevolking zelfs met 1,2 miljoen personen (+22 procent).
Wim Kok, le Premier ministre du premier gouvernement violet est un homme qui recherche le juste milieu. Les Néerlandais étant réputés pour savoir peser le pour et le contre et pour rechercher le consensus, la politique néerlandaise est souvent qualifiée de terne. À l'époque du premier gouvernement Lubbers, Wim Kok était président de l'Union néerlandaise des syndicats et, en cette qualité, il était responsable des accords passés avec le patronat sur la modération des salaires et la réduction du temps de travail. Socialiste convaincu, Wim Kok n'était déjà pas à l'époque du genre à monter sur les barricades et à haranguer les foules. C'était l'homme de la concertation et c'est ainsi qu'il menait le gouvernement violet, dont la devise était ' Du travail, du travail et encore du travail '. Il réussit manifestement à atteindre ces objectifs dans le domaine de l'emploi. En effet, de 1994 à 2000, plus d'un demi-million de personnes trouvèrent un emploi. Cette augmentation de l'emploi de 2,6 % en moyenne dépassait largement la moyenne de l'Union européenne (0,6 %) et celle des États-Unis (1,7 %). Entre 1989 et 1998, la population active ayant un emploi augmenta même de 1,2 millions de personnes (+22 %).
Nederland staat bekend om zijn overlegeconomie, die ook wel wordt aangeduid als het 'poldermodel'. Structureel en intensief overleg tussen vakbonden, bedrijfsleven en overheid is het kenmerk van dit poldermodel. De economische stabiliteit die hierdoor in stand wordt gehouden is een van de grote voordelen. Om de grote werkloosheid terug te dringen sloten de overheid, werkgevers en werknemers in 1982 een akkoord dat zich richtte op herstel van de werkgelegenheid door loonkostenmatiging. De voedingsbodem voor de goede prestatie in de afgelopen jaren werd al begin jaren tachtig gelegd. Dat beleid werd afgestemd op het gezond maken van de economie. Sinds die tijd hebben drie belangrijke beleidsveranderingen de Nederlandse economie sterk gewijzigd. De eerste wijziging was beheersing van de collectieve uitgaven, om zo het overheidstekort en de lastendruk voor het bedrijfsleven te verminderen. Hierdoor kwamen de inflatie en rente op een laag niveau. Een tweede belangrijke beleidswijziging was het streven naar loonkostenmatiging. Hiervoor sloten werkgevers en werknemers in 1982 het Akkoord van Wassenaar, dat zich richtte op werkgelegenheidsherstel door loonkostenmatiging. De derde beleidswijziging die begin jaren tachtig werd ingezet, was een forse herziening van het stelsel van sociale zekerheid. Hierdoor ontstond er een groter verschil tussen mensen met een uitkering en werkenden, waardoor de prikkel om werk te zoeken werd gestimuleerd.Les Pays-Bas sont connus pour leur économie de concertation, ce que l'on appelle aussi le ' modèle hollandais '. Ce modèle se caractérise par une concertation structurelle et intensive entre les syndicats, les entreprises et les pouvoirs publics, ce qui a pour avantage de maintenir la stabilité économique. Afin de réduire le chômage qui sévissait à cette époque, les pouvoirs publics, les employeurs et les salariés conclurent, en 1982, un accord qui visait le rétablissement de l'emploi grâce à la modération des salaires. La base des bonnes performances avait déjà été jetée dans les années quatre-vingts. Cette politique fut harmonisée sur l'assainissement de l'économie. Depuis lors, trois importants changements politiques ont modifié fortement l'économie néerlandaise. Le premier changement fut la maîtrise des dépenses publiques afin de réduire le déficit budgétaire et les charges pour les entreprises. Ceci eut pour conséquence de ramener à un niveau très faible l'inflation et les taux d'intérêt. Un deuxième changement important fut la modération des salaires qui déboucha en 1982 sur la conclusion par le patronat et les salariés de l'accord de Wassenaar. Le troisième changement fut une profonde révision du régime de la sécurité sociale, qui devait élargir le fossé entre travail rémunéré et prestations sociales dans le but de stimuler la recherche d'un emploi.
Het Nederlandse poldermodel heeft wereldwijd grote aandacht getrokken, dankzij  de voortreffelijke economische prestaties die hieruit voortkwamen. De Nederlandse economie presteerde midden jaren negentig  opvallend goed. De gemiddelde groei van de economie met 3,2 procent per jaar in de periode 1994-1998 was ruimschoots hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie (2,5 procent) en evenaarde die van de Verenigde Staten.Le modèle hollandais suscita l'intérêt dans le monde entier, notamment en raison des excellentes performances économiques qui en découlèrent. Entre 1994 et 1998, la croissance annuelle moyenne de l'économie néerlandaise (3,2 %) fut considérablement plus élevée que celle de l'Union européenne (2,5 %) et égale à celle des États-Unis.
Volgens sommige Nederlandse historici heeft het poldermodel zeer oude wortels. Al in de middeleeuwen moesten de bewoners van de laaggelegen gebieden goed samenwerken om de voeten droog te houden. Daarbij was – en is nog steeds – veel overleg nodig tussen veel partijen, zoals overheden, landeigenaren en waterschappen. Zo willen de waterschappen het overtollige water zo snel mogelijk weg hebben, boeren willen een laag grondwaterpeil, maar natuurbeschermers weer juist een hoog grondwaterpeil enzovoort. Begrip voor elkaars standpunt is dan ook onontbeerlijk om delen van Nederland niet (weer) onder water te laten lopen. Nederlanders hebben het overleg en het zoeken naar consensus in hun genen zitten, vandaar ook dat de ' overlegeconomie' juist in Nederland is uitgevonden.D'après certains historiens néerlandais, l'origine du « modèle polder » remonte au Moyen Âge : à cette époque déjà, les habitants des terres les plus basses ne pouvaient garder les pieds au sec qu'à condition de travailler ensemble. Comme c'est encore le cas aujourd'hui, il fallait que les parties en présence, telles que les pouvoirs publics, les propriétaires terriens et les wateringues se concertent. Les wateringues, par exemple, désirent se débarrasser le plus rapidement possible des eaux excédentaires, les paysans veulent abaisser le niveau de la nappe phréatique, mais les protecteurs de la nature veulent au contraire que ce niveau soit élevé. Il est donc indispensable de faire preuve de compréhension pour la position de chacun si l'on veut que les Pays-Bas restent les pieds au sec. Les Néerlandais ont la concertation et la recherche du consensus dans le sang, raison pour laquelle c'est justement aux Pays-Bas qu'est née l'économie de concertation.

 

Ecrivez le participe passé (het voltooid deelwoord)des verbes conjugués

Avancé Tweeter Partager
Exercice de néerlandais "Pays-Bas : Histoire du pays (49)" créé par mariebru avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de mariebru]
Voir les statistiques de réussite de ce test de néerlandais

Merci de vous connecter à votre compte pour sauvegarder votre résultat.


1. In het najaar van 1996 ontdekt de pers het ' poldermodel '.

2. Wim Kok is een man die liefst de middenweg kiest.

3. Nederlanders hebben de reputatie rustig de consensus te zoeken.

4. Wim Kok was geen man om luidkeels de stakende vakbondsleden toe te spreken

5. IN 1994 lag werkgelenheidsgroei hoger dan in de EU en de VS.

6. Om de grote werkloosheid terug te dringen ,sloten overheid,werkgevers en werknemers een akkoord.

7. Het Akkoord van Wassenaar richtte zich op werkgelegenheidsherstel.

8. Een groot verschil ontstond tussen de mensen met een uitkering en werkenden.

9. De voortreffelijke economische prestaties die uit het Nederlandse poldermodel voortkwamen trokken wereldwijd grote aandacht.

10. Reeds in de middeleeuwen moesten de bewoners van laaggelegen gebieden samenwerken.


Fin de l'exercice de néerlandais "Pays-Bas : Histoire du pays (49)"
Un cours ou un exercice gratuit de néerlandais pour apprendre gratuitement le néerlandais
Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Géographie | Pays

Partager : Facebook / Twitter / ... 


> INDISPENSABLES : TESTEZ VOTRE NIVEAU | GUIDE DE TRAVAIL | NOS MEILLEURES FICHES | Fiches les plus populaires | Aide/Contact

> COURS ET TESTS : Abréviations | Accords | Adjectifs | Adverbes | Alphabet | Animaux | Argent | Argot | Articles | Audio | Auxiliaires | Chanson | Communication | Comparatifs/Superlatifs | Composés | Conditionnel | Confusions | Conjonctions | Connecteurs | Contes | Contraires | Corps | Couleurs | Courrier | Cours | Dates | Dialogues | Dictées | Décrire | Démonstratifs | Ecole | Etre | Exclamations | Famille | Faux amis | Films | Formation | Futur | Fêtes | Genre | Goûts | Grammaire | Grands débutants | Guide | Géographie | Heure | Homonymes | Impersonnel | Infinitif | Internet | Inversion | Jeux | Journaux | Lettre manquante | Littérature | Magasin | Maison | Majuscules | Maladies | Mots | Mouvement | Musique | Mélanges | Métiers | Météo | Nature | Nombres | Noms | Nourriture | Négations | Opinion | Ordres | Participes | Particules | Passif | Passé | Pays | Pluriel | Politesse | Ponctuation | Possession | Poèmes | Pronominaux | Pronoms | Prononciation | Proverbes | Prépositions | Présent | Présenter | Quantité | Question | Relatives | Sports | Style direct | Subjonctif | Subordonnées | Synonymes | Temps | Tests de niveau | Tous les tests | Traductions | Travail | Téléphone | Vidéo | Vie quotidienne | Villes | Voitures | Voyages | Vêtements


> NOS AUTRES SITES GRATUITS : Cours d'anglais | Cours mathématiques | Cours d'espagnol | Cours d'allemand | Cours de français | Outils utiles | Bac d'anglais | Learn French | Learn English | Créez des exercices

> INFORMATIONS : Copyright - En savoir plus, Aide, Contactez-nous [Conditions d'utilisation] [Conseils de sécurité] Reproductions et traductions interdites sur tout support (voir conditions) | Contenu des sites déposé chaque semaine chez un huissier de justice | Mentions légales / Vie privée | Cookies .
| Cours et exercices de néerlandais 100% gratuits, hors abonnement internet auprès d'un fournisseur d'accès .